Karta informacyjna RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, z którymi … zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej albo wobec których … podjął czynności mające na celu zawarcie takiej umowy (określanych dalej jako „Dane osobowe”) jest … z siedzibą w … (określana dalej jako „Administrator”).

Za poprawność podanych danych osobowych Podróżnych odpowiada w pełni Osoba zgłaszająca – zawierająca Umowę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy.

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania Danych osobowych jest:

a) wykonanie umów o udział w imprezie turystycznej oraz podjęcie czynności mających na celu zawarcie takich umów, jak również dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z ich niewykonaniem, a także obrona przez takimi roszczeniami zgłaszanymi przez klientów Administratora;

b) za zgodą osoby, której dane dotyczą – marketing usług własnych Administratora, a także profilowanie danych osobowych, mające na celu dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą;

c) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

3. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzanie w oparciu o poniższe podstawy prawne:

a) w zakresie zawarcia i realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach związanych z umową – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego dalej jako „RODO”), tj. w ramach wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej i podjęcia, na żądanie osoby której dane dotyczą, określonych działań przed zawarciem takiej umowy oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest potrzeba informowania o wszelkich sprawach związanych z zawartą umową, a także możliwość dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z umową oraz obrona przed takimi roszczeniami zgłaszanymi przez klientów Administratora;

b) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i innej dokumentacji księgowej oraz rejestru umów o udział w imprezie turystycznej, którego prowadzenie jest wymagane przepisami prawa turystycznego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w ramach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa bilansowego, podatkowego i turystycznego;

c) w zakresie marketingu produktów i usług własnych Administratora, a także profilowania Danych osobowych, mającego na celu dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni usług własnych oraz potrzeba dostosowania ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą.

4. ODBIORCY DANYCH

Dostęp do Danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;

b) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;

c) podmioty upoważnione do otrzymania Danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

d) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu roszczeń, w szczególności: kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne, audytorzy;

e) podmioty, którym Administrator posługuje się przy wykonywaniu umów o udział w imprezie turystycznej, w szczególności: operatorzy hoteli, podmioty zapewniające usługę przewozu lotniczego, agenci, rezydenci, animatorzy, firmy ubezpieczeniowe.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w pkt 3 lit. a) powyżej – okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej;

b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w pkt 3 lit. b) powyżej – okres wymagany przepisami prawa, które nakładają na Administratora określone obowiązki, których wykonanie wymaga przetwarzania Danych osobowych;

c) w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w pkt 3 lit. c) powyżej – do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

6. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej Danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jej Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka będzie przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że osoba, której dane dotyczą wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób;

b) żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej Danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania Danych osobowych;

c) żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 17 RODO;

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 18 RODO;

e) przenoszenia swoich Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 20 RODO;

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych właściwych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych;

g) odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. c) powyżej, przy czym odwołanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: …

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadkach, w których przetwarzanie Danych osobowych przez Administratora odbywa się na innej podstawie niż konieczność wykonania umowy lub konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać Danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych Danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania Danych osobowych jest marketing bezpośredni usług własnych Administratora, osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

7. ZASADY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej. Niepodanie danych oznaczonych w umowie o udział w imprezie turystycznej jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację tej umowy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach marketingowych a także na profilowanie danych osobowych, mające na celu dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą jest w pełni dobrowolne.

8. PROFILOWANIE

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą) mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o profilowanie będzie dotyczyło wyłącznie dostosowania oferty handlowej Administratora do profilu osoby, której dane dotyczą. W oparciu o profilowanie nie będą podejmowane żądne decyzje wywołujące skutki prawne wobec osoby, której dane dotyczą lub w podobny sposób istotnie na nią wpływające./ Dane osobowe Podróżnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją uprawnień przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora, kierując korespondencję na adres e-mail: skonto@skonto.net.pl

Back to top