OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY SKONTO OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.10.2018 r

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem imprez turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i usługach powiązanych jest Biuro Podróży SKONTO Marek Malinowski, zwane dalej „Organizatorem”.
  Dane Organizatora: Biuro Podróży SKONTO Marek Malinowski, adres: ul. Wojska Polskiego 12-14/33a, 78-600 Wałcz, NIP: 764-022-65-21, wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr ewidencyjny …, nr rejestrowy …
 2. Prawa i Obowiązki Podróżnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i usługach powiązanych oraz Organizatora określają:
  a) ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
  b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
  c) przepisy niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych,
  d) zawarta umowa.
 3. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych stanowią integralną część umowy wiążącej Podróżnego z Organizatorem.
 4. Przez „trwały nośnik” należy rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

II OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Organizator turystyki przed zawarciem umowy udziela Podróżnym standardowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego.
 2. Organizator turystyki udziela Podróżnemu przed zawarciem umowy informacji o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt od 1 do 9 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w tym w szczególności informacji dotyczących głównych właściwości usług turystycznych.
 3. Organizator przed zawarciem umowy zapoznaje Podróżnego również z:
  a) projektem umowy,
  b) Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych,
  c) Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  d) szczególnymi zagrożeniami dotyczącymi życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach (o ile takie istnieją) oraz o możliwości wykupienia ubezpieczenia z tym związanego.

III ZAWARCIE UMOWY

 1. Katalog i inne informacje pisemne Organizatora stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej, zwanej dalej „Umową”, pomiędzy Podróżnym a Organizatorem, następuje:
  a) w formie pisemnej pod warunkiem zapłaty całości ceny albo uiszczenia przez Podróżnego w dniu podpisania umowy przedpłaty w wysokości 30% ceny, chyba, że umowa przewiduje uiszczenie przedpłaty w dniu podpisania umowy w innej wysokości,
  b) poprzez otrzymanie przez Organizatora wyraźnego oświadczenia Podróżnego, złożonego w formie wiadomości e-mail, o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej, na warunkach uprzednio przedstawionych w formie wiadomości e-mail, przez Organizatora i dokonanie przez Podróżnego zapłaty całości ceny albo uiszczenia przedpłaty w wysokości 30% ceny, chyba, że umowa przewiduje uiszczenie przedpłaty w innej wysokości.
 3. Podróżny w chwili zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub niezwłocznie po jej zawarciu otrzymuje na trwałym nośniku kopię umowy lub potwierdzenie zawarcia umowy.
 4. Podróżny, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, otrzymuje kopię lub potwierdzenie zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej w postaci papierowej lub, jeżeli wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.
 5. Przez Podróżnego rozumie się także osoby, na rzecz których umowa zawarta została przez osobę zgłaszającą ich uczestnictwo w imprezie turystycznej, jak również osoby, które nabyły ogół praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej.
 6. Zawarcie umowy może nastąpić z osobą, która ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej, w przypadku gdy w imprezie turystycznej nie bierze udział żaden z przedstawicieli ustawowych takiej osoby, wymaga zgody jej przedstawicieli ustawowych w formie pisemnej. Dokument ten potwierdza całkowitą odpowiedzialność przedstawicieli ustawowych za osobę niepełnoletnią na imprezie turystycznej Organizatora.
 8. Jeżeli udział w imprezie jest związany z określonymi wymaganiami zdrowotnymi informacje o tym zamieszcza się w umowie.

IV WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena imprezy jest ceną umowną, obejmują podatek od towarów i usług i wyrażona jest w złotych polskich.
 2. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego przez Podróżnego na rzecz zawartej umowy jest wskazany przez organizatora rachunek bankowy lub kasa Biura.
 3. W dniu zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej Podróżny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora przedpłaty na poczet ceny imprezy turystycznej w wysokości 30% ceny imprezy chyba, że umowa przewiduje wpłatę zaliczki w innej wysokości lub w innym terminie.
 4. W przypadku realizacji płatności przelewem bankowym, zapłata powinna nastąpić w ciągu 24 h od momentu zawarcia umowy w przypadku umowy zawartej w formie pisemnej, zaś w przypadku umowy zawartej w innej formie, w ciągu 24 h od wysłania przez Podróżnego w formie wiadomości e-mail oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy na udział w imprezie turystycznej. Do powyższego 24 h terminu nie wlicza się dni ustawowo uznanych za wolne od pracy oraz sobót.
 5. W przypadku uiszczenia przez Podróżnego przedpłaty pozostała część ceny za imprezę turystyczną winna zostać wpłacona przez Podróżnego 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, chyba że strony w umowie ustalą inny termin.
 6. Jeżeli zawarcie umowy następuje później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty jednorazowo całej ceny w dniu podpisania umowy, a w przypadku umowy zawartej w innej formie równocześnie z zawarciem umowy. W przypadku realizacji płatności przelewem bankowym, zapłata powinna nastąpić w ciągu 24 h od momentu zawarcia umowy w przypadku umowy zawartej w formie pisemnej, zaś w przypadku umowy zawartej w innej formie, w ciągu 24 h od wysłania przez Podróżnego w formie wiadomości e-mail oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy na udział w imprezie turystycznej. Do powyższego 24 h terminu nie wlicza się dni ustawowo uznanych za wolne od pracy oraz sobót.
 7. Momentem zapłaty, w przypadku jej realizacji drogą przelewu bankowego, jest dzień uznania rachunku bankowego Organizatora, zaś w przypadku innych form płatności, moment otrzymania przez Organizatora środków pieniężnych.
 8. Brak zapłaty ceny o której mowa w ust. 5 i 6 czy też o której mowa w umowie, uprawnia Organizatora do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, zgodnie z art. 491 § 1 k.c. W przypadku wykonania przez Organizatora prawa odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu uiszczonej przedpłaty i będzie mógł domagać się od Podróżnego na podstawie art. 395 § 2 k.c. wynagrodzenia odpowiadającego dotychczas wykonanym czynnościom oraz zwrot kosztów rzeczywiście poniesionych w związku z przygotowaniami do wykonania umowy. Postanowienie nie dotyczy przypadków uiszczenia przez Podróżnego przedpłaty w dniu zawarcia umowy, która stanowi przesłankę zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej albo jej warunek zawieszający. Wówczas, brak zapłaty w terminie oznacza niedojście umowy do skutku.

V PRZENIESIENIE PRZEZ PODRÓŻNEGO PRZYSŁUGUJĄCYCH MU UPRAWNIEŃ NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ

 1. Podróżny może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
 2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest skuteczne wobec organizatora turystyki, jeżeli podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
 3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, będzie wiązać się dla organizatora turystyki z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je podróżnemu. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej.
 4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora turystyki w wyniku zmiany podróżnego uczestniczącego w imprezie turystycznej podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

VI ZMIANA WARUNKÓW UMOWY Z INICJATYWY ORGANIZATORA

 1. Organizator jest uprawniony do dokonania, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jednostronnej zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej o ile dana zmiana jest nieznaczna.
 2. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pisemnie lub za pomocą wiadomości email względnie na trwałym nośniku Podróżnego o wprowadzonej zmianie.
 3. O wszystkich zmianach warunków umowy innych niż nieznaczne oraz o wpływie tych zmian na cenę Organizator ma obowiązek powiadomić Podróżnego w formie pisemnej lub za pomocą wiadomości email względnie na trwałym nośniku niezwłocznie po o trzymaniu informacji na temat tych zmian. Podróżny powinien po otrzymaniu zawiadomienia o zmianach warunków umowy poinformować Organizatora pisemnie lub za pomocą wiadomości email względnie na trwałym nośniku w terminie 3 dni
 • czy przyjmuje proponowaną zmianę,
 • czy odstępuje od Umowy za zwrotem uiszczonych przez niego wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu,
 • czy odstępuje od Umowy i przyjmuje zastępczą imprezę o ile została zaoferowana.
4. Organizator zastrzega sobie prawa do podwyższenia ceny.

VIIROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Organizator ma prawo rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej, informując o tym Podróżnego najpóźniej na:
  a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni;
  b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
  c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni,
  z powodu nieosiągnięcia zakładanego minimum grupy, tj. jeżeli liczba osób, która zgłosiła się do udziału w imprezie turystycznej, ostatecznie jest mniejsza niż 30 osób lub inna minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej. Podróżny ma obowiązek uiścić na rzecz Organizatora wynagrodzenie odpowiadające dotychczas wykonanym czynnościom oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniami do wykonania umowy.
 2. Organizator może odwołać imprezę w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jeżeli realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej nie jest możliwa z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, tj. sytuacji pozostającej poza kontrolą strony powołującej się na jej zaistnienie, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania i powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
 3. W razie odwołania imprezy przez Organizatora z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2, Organizator zwróci Podróżnemu dokonane wpłaty w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia.
  Organizator poinformuje Podróżnego na piśmie o odwołaniu imprezy turystycznej z ww. powodów w terminie 7 dni od uzyskania informacji uzasadniających odwołanie imprezy turystycznej.
  W razie rażącego naruszania przez Podróżnego zasad współżycia społecznego w szczególności narażenie innych Podróżnych w sposób umyślny na utratę życia lub zdrowia oraz uporczywe i złośliwe naruszenie porządku programu imprezy Organizator może rozwiązać z Podróżnym umowę w trybie natychmiastowym.

VIII REZYGNACJA Z PODRÓŻY LUB ZMIANA TERMINU LUB PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA NA ŻYCZENIE PODRÓŻNEGO (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

1. Podróżny może w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej (odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej). W takim przypadku, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej, której zryczałtowana wysokość stanowi:
a) 20% ceny imprezy przy rezygnacji do 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
b) 30% ceny imprezy przy rezygnacji między 44 a 31 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
c) 60% ceny imprezy przy rezygnacji między 30 a 14 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
d) 90% ceny imprezy przy rezygnacji między 13 a 1 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy.
Organizator informuje, iż Podróżny ma możliwość wykupienia opcjonalnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (także ubezpieczenia obejmującego koszty wcześniejszego powrotu z imprezy).

2. Opłata podlega potrąceniu z wpłat dokonanych przez Podróżnego.

3.Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

4. O ile Podróżny nie poinformował Organizatora o odstąpieniu od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, zobowiązany jest przekazać do Organizatora informację o tym, iż w imprezie takiej nie uczestniczy najpóźniej do końca dnia, w którym impreza turystyczna się rozpoczęła. W powyższym wypadku jak i w przypadku nieprzekazania przez Podróżnego informacji, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty, której zryczałtowana wysokość stanowi 95% ceny imprezy.

5. Jeżeli 5% lub więcej zadeklarowanej liczby osób mających razem uczestniczyć w imprezie rezygnuje z imprezy turystycznej objętej tą samą umową, pozostałe osoby, na rzecz których umowa ta została zawarta, o ile również nie zrezygnują z imprezy turystycznej, zobowiązane są do uiszczenia odpowiedniej dopłaty wynikającej z cennika względnie z umowy.

6. Możliwość dokonania zmiany terminu imprezy lub zakwaterowania na życzenie Podróżnego zależy w każdym przypadku od dostępności ofert. Koszt powyższych zmian na życzenie Podróżnego zostanie uzgodniony z Podróżnym indywidualnie przed jej dokonaniem. W przypadku dokonania zmiany, wpłacone przez Podróżnego na poczet pierwotnej imprezy kwoty pomniejszone o ewentualne koszty związane z taką zmianą zostaną w takim przypadku zaliczone na poczet ceny nowej imprezy turystycznej. Ewentualna nadwyżka po stronie Organizatora zostanie zwrócona Podróżnemu w terminie 14 dni od daty dokonania zmiany. W przypadku konieczności dokonania dopłaty przez Podróżnego dla skuteczności zmiany konieczne jest dokonanie wpłaty w terminie uzgodnionym przez Organizatora indywidualnie z Podróżnym.

7.W przypadku niemożliwości dokonania zmiany terminu imprezy lub zakwaterowania wynikającej z braku dostępności ofert, Podróżnego oraz Organizatora wiąże pierwotna umowa, chyba że Podróżny złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

IX OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO

1. Podróżny zobowiązany jest przestrzegać wskazówek i zaleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora, koniecznych dla realizacji programu imprezy, respektować postanowienia dotyczące transportu z/do miejsca docelowego oraz pobytu w hotelu oraz bezwzględnie przestrzegać miejsca i godzin zbiórek. Jeżeli Podróżny nie rozpoczął udziału w imprezie w wyznaczonym terminie bez winy Organizatora, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Podróżnemu przejazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w imprezie.

2. Podróżny zobowiązany jest do posiadania dokumentów podroży: ważnego paszportu (do krajów spoza Unii Europejskiej) oraz paszportu lub dowodu osobistego (do krajów należących do Unii Europejskiej), ewentualnie wizy turystycznej oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach tranzytowych i docelowych. Powyższy obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek. Wszelkie koszty powstałe w wyniku niedotrzymania tych przepisów obciążają Podróżnego.

3. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. przeciwpożarowych, policyjnych itp.), jak również do stosowania się do instrukcji i poleceń załogi statku powietrznego oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z powodu braku przestrzegania powyższych przepisów, instrukcji lub poleceń.

4. Podróżny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody dokonane na przedmiotach należących do Organizatora, innych uczestników, hoteli itp. Podróżny ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy w nadzorze nad osobami, za które odpowiada na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

5. Dane osobowe Podróżnego znajdujące się w dokumencie, którym będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport) muszą być tożsame z danymi zawartymi w umowie. Podróżny jest bezwzględnie zobowiązany przy zawarciu umowy podać dane osobowe, które będą aktualne w chwili rozpoczęcia podroży. W razie zmiany danych osobowych po zawarciu umowy a przed rozpoczęciem imprezy, Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie.

6. W przypadku zmiany danych osobowych Podróżnego zawartych w umowie na krócej niż tydzień przed dniem wylotu, np. w celu dostosowania ich do danych osobowych znajdujących się dokumencie, którym Podróżny będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport). Organizator uprawniony jest do obciążenia Podróżnego kosztami dokonania takiej zmiany, przy czym Organizator ma obowiązek wykazać Podróżnemu wysokość tych kosztów.

7. Podróżny ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej.

8. Jeżeli istnieją przeciwwskazania lekarskie do uczestnictwa przez Podróżnego w imprezie turystycznej, Podróżny jest obowiązany poinformować o tym Organizatora.

X UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW IMPREZY

1. W przypadku imprez krajowych i zagranicznych Organizator na mocy zawartej z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr 204625 z dnia 01.06.2015 r. oświadcza, że każdy Podróżny objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt obowiązkowego podstawowego ubezpieczenia NNW wliczony jest w cenę imprezy.

2. Podróżny może we własnym zakresie zawrzeć dobrowolne ubezpieczenie na pokrycie kosztów rozwiązania przez Podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu z imprezy w razie wypadku, choroby lub śmierci u wybranego przez siebie ubezpieczyciela.

XI ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej.

2. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z Umową mają zastosowanie przepisy art. 48 ustaw z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Odpowiedzialność Biura Podróży z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych objętych Imprezą określają przepisy art. 50 ww. Ustawy.

3. Organizator ogranicza ewentualne odszkodowanie należne Podróżnemu do wysokości stanowiącej trzykrotność całkowitej ceny imprezy turystycznej. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody na osobie oraz szkody spowodowanej przez Organizatora umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

4. Podróżnemu nie przysługuje roszczenia wynikające z niezgodności w przypadku, gdy Organizator turystyki udowodni, że:

1) winę za niezgodność ponosi podróżny;

2) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

3) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w imprezie turystycznej dokonane na życzenie Podróżnego lub za jego wyraźną zgodą.

6. Organizator jest zobowiązany niezwłocznie do udzielenia Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji odpowiedniej pomocy.

7. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres do 3 nocy.

8. Pomoc, o której mowa w ust. 6, polega w szczególności na udzieleniu:

1) odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;

2) podróżnemu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych w sytuacji gdy organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.

9. Organizator turystyki może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 6, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki.

XII REKLAMACJA

1. Jeżeli w trakcie imprezy Podróżny stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym przedstawiciela Organizatora, który w miarę możliwości jest zobowiązany do usunięcia wady na miejscu. Podróżny ma prawo do złożenia reklamacji. W celu zapobiegania szkodom skarga winna być złożona przez Podróżnego niezwłocznie, tak, aby Organizator mógł jak najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę w trybie pilnym. Organizator zaleca złożenie skargi w postaci papierowej lub elektronicznej (mailem na adres: …), ewentualnie na innym trwałym nośniku.

2. Przedstawiciel Organizatora działający w miejscu imprezy nie jest upoważniony do uznawania roszczeń.

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Podróżnego i danej imprezy turystycznej, w której uczestniczył, przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań, a ponadto powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego upływem. W przypadku złożenia reklamacji po terminie, Organizator może uznać ją za bezskuteczną.

4. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana Podróżnemu w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, stosownie do okoliczności oraz formy wniesienia skargi przez Podróżnego, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie (np. nadanie przesyłki w placówce pocztowej lub wysłanie maila) odpowiedzi przed jego upływem. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się do skargi w terminie 30 dni od dnia jej złożenia uważa się że uznał reklamację za uzasadnioną.

5. Podróżny może skorzystać z metod pozasądowego rozwiązywania sporów z Organizatorem, określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, takich jak mediacje i arbitraż, o których mowa w ww. Ustawie.

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w odniesieniu do Organizatora jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu.

Pozasądowe rozwiązanie sporów konsumenckich może nastąpić również za pomocą platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1). Platforma znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?e vent=main.home2.show&lng=PL Podróżny jest uprawniony do złożenia skargi za pomocą wskazanej powyżej platformy, w przypadku zawarcia Umowy z wykorzystaniem strony internetowej Biura Podróży (online).

Podróżny może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim a Organizatorem zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

XIII OCHRONA PRZED NIEWYPŁACALNOŚCIĄ

Organizator posiada w … gwarancję ubezpieczeniową nr …. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem, czyli Marszałkiem Województwa … z siedzibą w …, tel. …, e-mail: …

Wypłata środków z gwarancji następuje:

1) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do kraju

2) w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę.

Back to top